TIN TỨC UBTECH

𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐈𝐏𝐏𝐆 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐐𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐢́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐀𝐈 & 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟑

𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐈𝐏𝐏𝐆 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐐𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐢́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐀𝐈 & 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟑

𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐈𝐏𝐏𝐆 𝐤𝐲́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐐𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧...

Cart
  • No products in the cart.